Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni
 
 
Nawigacja
.:Szkoła:.
  Strona Główna
  Historia Szkoły
  Nadanie imienia
  Patron
  Dokumenty szkoły
  Współpraca z uczelniami
  Koncepcja pracy
  Rada Rodziców
  Misja szkoły
  Realizowane projekty
  Opieka profilaktyczna
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Biblioteka
  Plan lekcji
  Kalendarz
  Galeria
  Linki
  Webmaster
  Zapisy do Szkoły-druki

Dla uczniów
  Pedagog
  Dzwonki
  Gimbus
  Świetlica
  Zajęcia pozalekcyjne
  Regulamin ucznia
  Rzecznik Praw ucznia
  Wykaz Podręczników

Nauczyciele
  Ustawy i rozporządzenia
  Od 1945 roku

Lutynia
  Historia
  Bitwa pod Lutynią
  Zabytki
  Ciekawostki
  Parafia
  Ośrodek zdrowia
  Poczta
  Firmy
  Gm. Miękinia
  OSP


Przyjaciele

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Przyjazna szkoła


KONCEPCJA PRACY

KONCEPCJA PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI  NA LATA 2010 - 2013

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr. 168, poz. 1324 )
 4. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. )
 5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
 6. Statut Zespołu Szkół w Lutyni.
 7. Program wychowawczy  szkoły
 8. Program profilaktyki szkoły

 

OBSZARY PRACY SZKOŁY

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
 2. Procesy zachodzące w szkole.
 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy  z rodzicami.
 4. Zarządzanie szkołą.

 

Obszar pracy szkoły

 

Wymaganie

I  Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działa

1. Dokonywanie analizy wyników sprawdzianu klasy 6 sp i egzaminu uczniów klasy 3 gimnazjum.

2. Uzyskiwanie lepszych efektów kształcenia poprzez wdrażanie wniosków z analizy sprawdzianu i egzaminu.

3. Przygotowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych:

 • Aktywne metody pracy na zajęciach.
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Praca w Samorządzie Uczniowskim.
 • Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

4. Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

5. Wdrażanie  i modyfikowanie w razie potrzeb Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki.

6. Popularyzowanie właściwych zachowań - respektowanie norm społecznych i zasad bezpieczeństwa wśród uczniów.

II  Procesy zachodzące w szkole.

1. Szkoła posiada koncepcje pracy szkoły, która jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

2. Oferta edukacyjna szkoły odpowiada rzeczywistym potrzebom uczniów.

3. W szkole funkcjonuje spójny system oceniania - uczniowie i rodzice znają kryteria i zasady oceniania.

4. Wymagania wobec uczniów dostosowane są do ich indywidualnych możliwości.

5. Procesy edukacyjne są monitorowane i analizowane.

6. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.

7. Szkoła przekazuje informacje o postępach i wynikach w nauce.

8. Działania wychowawcze szkoły sprzyjają uzyskiwaniu pożądanych postaw uczniów.

9. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów.

10. W szkole funkcjonuje system pomocy uczniów zdolnych - wolontariat koleżeński.

III  Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

1. Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w lokalnym środowisku.

2. Absolwenci są właściwie przygotowywani do dalszego etapu kształcenia.

3. Szkoła angażuje rodziców i "przyjaciół szkoły" w życie szkoły.

4. Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku i promuje potrzebę uczenia się.

5. Rodzice współuczestniczą w realizacji zadań szkoły.

IV  Zarządzanie szkołą.

1. Działania szkoły są planowane i podejmowane w oparciu o pracę zespołową nauczycieli.

2. Prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły przez powołane zespoły do ewaluacji.

3. Szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy - poprawa bazy i wyposażenia.

4. Wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem i służy poprawie jakości pracy szkoły.


 
Hosting zapewnia firma SEBIT